8. MOBILNOŚĆ STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW

8.1 Internacjonalizacja procesu kształcenia

Wydział Architektury jest aktywnym uczestnikiem programów wymiany międzynarodowej i krajowej.

Student może odbyć część studiów na innym wydziale PG lub uczelni krajowej i zagranicznej.

Corocznie w wymianie międzynarodowej z uczelniami europejskimi bierze udział ok. 60 studentów Wydziału. Za prawidłową realizację wymiany międzynarodowej odpowiada Koordynator Wydziałowy, którzy współpracuje z Koordynatorem Uczelnianym i z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, prowadzącym merytoryczną i organizacyjną obsługę programów wymiany studentów, doktorantów i kadry. Zaliczanie semestrów studentom uczestniczącym w programach wymiany krajowej i zagranicznej odbywa się w ramach systemu ECTS.

8.2 Programy międzynarodowe

Wydział Architektury uczestniczy w następujących programach międzynarodowych:

  • LLP Erasmus,
  • IP Erasmus,
  • CEEPUS,
  • Think BETA - Evolution of Smart Cities. Program finansowany przez German Federal Ministry for Education and Research (BMBF).
  • POKL (w ramach tego programu umowa pomiędzy WA PG i MIT pod nazwą SPURS/GDANSK),
  • prace Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych ISOCARP, AESOP (Association of European Schools of Planning), European Association for Architectural Education (EAAE), European Network of Heads of Schools of Architecture (ENHSA).