MISJA, STRATEGIA i KIERUNKI ROZWOJU WYDZIAŁU

         2.1  Misja i strategia Wydziału

Misja i strategia Wydziału Architektury jest zgodna z misją i strategią Uczelni, przyjętymi przez Senat Uczelni (Uchwała Senatu Nr 45/2012/XXIII z dnia 19.12.2012). http://www.pg.gda.pl/

Strategię i misję Wydziału zatwierdziła Rada Wydziału w dniu 12 marca 2013 r.


2.2  Kierunki rozwoju Wydziału

Na posiedzeniu Rady Wydziału Architektury przyjęto kierunki rozwoju Wydziału Architektury, które są dostępne pod adresem http://arch.pg.edu.pl/

Wizja rozwoju Wydziału Architektury w okresie do 2020 roku, to stopniowy rozwój, zgodny ze strategią rozwojową Uczelni, prowadzony poprzez cyfryzację aż do „Smart University”.