7. BADANIA NAUKOWE

7.1 Powiązanie badań z ofertą kształcenia

Badania naukowe w dziedzinie „nauki techniczne”, w dyscyplinie „architektura i urbanistyka” prowadzone na Wydziale Architektury są zbieżne z obszarami kształcenia, zaś uzyskane wyniki tych badań na bieżąco wprowadzane są do dydaktyki, jako nowe treści programowe, poszerzając i aktualizując ofertę kształcenia. O ile jest to możliwe, aparatura zakupiona do projektów, po ich zakończeniu, wzbogaca infrastrukturę dydaktyczną Wydziału. Aparaturę tę w głównej mierze stanowi sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Prace kwalifikacyjne (projekty inżynierskie oraz prace magisterskie, rozprawy doktorskie) są często powiązane z prowadzonymi badaniami, zaś uzyskane wyniki (również publikowane) są wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Doktoranci mają możliwość wykorzystania w procesie dydaktycznym swojej wiedzy oraz kompetencji, nabytych w trakcie realizacji pracy doktorskiej.

Zagadnieniami, w których powiązanie pomiędzy badaniami i zadaniami dydaktycznymi przejawia się szczególnie silnie są:

  • problemy przekształceń obszarów metropolitalnych,
  • problemy konserwacji zabytków, ochrony dziedzictwa i rewitalizacji obszarów miejskich,
  • zagadnienia przeobrażeń stref nadwodnych miast oraz architektury pływającej,
  • innowacyjne technologie w architekturze i urbanistce. Impulsem do budowy jeszcze silniejszych związków pomiędzy tą sferą badań i zagadnień dydaktycznych jest realizacja postulatów CDIO http://www.cdio.org/ . Równolegle z realizowanymi już planami modyfikacji programów studiów, tak aby dostosowane było one do postulatów CDIO, tworzone jest naukowo-badawcze Laboratorium Zaawansowanych Technologii w Architekturze skupiające badania doktorantów i młodych pracowników nauki.

Ponadto na Wydziale Architektury istnieją bardzo specyficzne i silne związki badań prowadzonych przez kadrę dydaktyczną z ofertą kształcenia. Polegają one na przekazywaniu doświadczenia wynikającego z praktyki projektowej, która realizowana na wysokim poziomie staje się również sferą badań, określaną jako Research by Design. Wyniki tych badań przekazywane są studentom studiów inżynierskich i magisterskich podczas zajęć projektowych.

7.2 Udział doktorantów i studentów w prowadzonych badaniach

Studenci i doktoranci Wydziału Architektury mają możliwość udziału w projektach badawczych realizowanych na Wydziale i stosownie do swoich kompetencji i poziomu studiów, mogą realizować różne zadania. W szczególności, doktoranci realizujący rozprawy doktorskie, nabywają kompetencji badawczych w trakcie realizacji pracy doktorskiej.

Niestety, z powodu śladowej obecności dyscypliny architektura i urbanistyka panelach NCN, dostęp pracowników naukowych Wydziału i doktorantów do grantów badawczych jest znikomy. Z tego samego powodu nieomal nie istnieje mechanizm angażowania doktorantów do granów badawczych realizowanych przez pracowników Wydziału.

Pomimo tych trudności zadania badawcze doktorantów  w dużej części są odpowiedzią na pożądane kierunki rozwoju nowych kompetencji i specjalności na Wydziale. Pozytywnym zjawiskiem jest zatrudnianie najlepszych doktorantów na Wydziale, co pozwala na kontynuację kierunków badań zainicjowanych w czasie studiów doktoranckich.

Są to następujące kierunki badań:

•             Zastosowanie rozwiązań i urządzeń zaawansowanej technologii do projektowania i wrażania innowacyjnych powierzchni i instalacji o cechach przestrzeni inteligentnych. Ten profil badań zainicjowany został rozprawami doktorskimi, kontynuowany jest w postaci tematów badawczych podejmowanych przez kolejnych doktorantów oraz przez zatrudnionych na Wydziale młodych pracowników nauki. Postęp badań pozwala na wykształcenie się na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej specjalności w tym zakresie.

•             Zaawansowane projektowanie parametryczne i algorytmiczne – wpływ nowych technik projektowania wspomaganego komputerowo na architekturę i urbanistykę, w tym, innowacyjne zastosowania systemów informacji przestrzennej (Geographic Information Systems – GIS) w urbanistyce i planowaniu przestrzennym. Do rozwoju tej specjalności w jednostce przyczyniły się m.in. badania prowadzone przez młodych pracowników nauki oraz doktorantów. Współpraca młodych pracowników nauki i doktorantów z ośrodkami światowymi (MIT) i europejskimi (Chalmers University) specjalizującymi się w tym zakresie pozwala na stałą weryfikację wypracowywanych kwestii badawczych i konkretnych modelowych rozwiązań.

•             Badania nad rozwiązaniami pro-środowiskowymi w architekturze i strategiach urbanistycznych. Do rozwoju tej specjalizacji na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej przyczyniają się także badania doktorantów i młodych naukowców. Badanie w tym zakresie prowadzone są przy współpracy z Hafencity University w Hamburgu i Hildesheim University of Applied Sciences. Na Wydziale Architektury  planuje się strategiczny dalszy rozwój badań w tej specjalności.

•             Kwestie konserwacji architektury, rozpoznania i ochrony dziedzictwa. Pozytywnym aspektem tego profilu badań jest możliwość aplikowania o granty badawcze NCN, ponieważ zapis „historia architektury” jest jedynym śladem obecności dyscypliny w panelach NCN.

•             Problemy przeobrażeń przestrzeni miejskiej. Na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej prowadzonych jest kilka ważnych zadań przyczyniających się do wzmocnienia tej specjalizacji jednostki. Istnieje tu ścisła współpraca pomiędzy doktorantami, młodymi pracownikami nauki i doświadczoną kadrą badawczą.