6. ZASOBY KADROWE MATERIALNE I FINANSOWE POTRZEBNE DO REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH I OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

6.1 Polityka kadrowa

Dla realizacji procesu kształcenia Wydział Architektury zatrudnia nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Zasady i metody doboru kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału określa Statut PG http://www.pg.gda.pl , w którym zawarto szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, tryb zatrudniania oraz zwalniania pracowników.

Podstawowe elementy polityki kadrowej w zakresie kształtowania jakości dydaktyki na wydziale dotyczą:

 • prawidłowości powierzania nauczycielom akademickim zadań dydaktycznych
  i zgodności tematyki tych zadań ze ich specjalnością naukową,
 • okresowej oceny dorobku nauczycieli akademickich,
 • monitorowania jakości procesu dydaktycznego poprzez system hospitacji oraz ankietyzacji,
 • stwarzania możliwości podnoszenia kwalifikacji naukowych i dydaktycznych poprzez system wyjazdów służbowych.

Wyżej wymienione zagadnienia są przedmiotem odpowiednich uregulowań na szczeblu uczelnianym, w formie uchwał Senatu, zarządzeń rektora oraz regulaminów. Nazwy tych dokumentów oraz adresy internetowe zawarto w rozdziale 5.1 Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej.

Niezależnie od powyższych działań na Wydziale Architektury dokonuje się analizy kadry pod kątem jakości prowadzonej dydaktyki na posiedzeniu Rady Wydziału (patrz Wydziałowy, roczny kalendarz działań projakościowych).

Ponadto, strategią władz Wydziału Architektury jest dbałość o związane z jego specyfiką działania projakościowe w zakresie kadry. Należy do nich:

 • stałe monitorowanie równowagi pomiędzy nauczycielami akademickimi, których dokonania naukowe związane są z badaniami teoretycznymi w architekturze i nauczycielami–twórcami architektury, prowadzącymi renomowane biura projektowe, 
 • stworzenie atmosfery motywującej kadrę akademicką Wydziału do intensywnych badań naukowych i ubiegania się o stopnie i tytuły naukowe,
 • zwracanie uwagi na motywacje do proinnowacyjnych działań przy ocenie wniosków o zatrudnienie nowych pracowników. 

6.2 Polityka finansowa

Wydział Architektury prowadzi politykę finansową zapewniającą stabilność jego rozwoju zgodnie z polityką finansową Uczelni, sformułowaną w Statucie PG oraz w Uczelnianej Księdze Jakości (rozdział 5.2 Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej). http://www.pg.gda.pl

Na Wydziale Architektury opracowano również wewnętrzny regulamin finansowy http://arch.pg.edu.pl .

Na Wydziale Architektury stosowane są następujące działania, pozwalające na osiąganie zakładanych projakościowych efektów finansowych:

 • bieżące monitorowanie kosztów on-line (e-kwestura)
 • racjonalizacja kosztów
 • preferencje w finansowaniu przedsięwzięć przyczyniających się do jakościowego rozwoju       Wydziału.

Problematyka polityki finansowej Wydziału Architektury jest co najmniej raz do roku prezentowana na Radzie Wydziału  (patrz Wydziałowy, roczny kalendarz działań projakościowych).

6.3 Infrastruktura dydaktyczna

Infrastruktura Wydziału Architektury stanowi część politechnicznej infrastruktury dydaktycznej, przedstawionej w rozdziale 5.3 Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej.

Wydział Architektury dysponuje odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną, dostosowaną do specyfiki oferowanych studiów i zapewniającą osiąganie założonych efektów kształcenia.

Wydział Architektury prowadzi gospodarkę finansową w zakresie infrastruktury dydaktycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Senatu PG, zarządzeniami rektora oraz wewnętrznym regulaminem finansowym Wydziału.

Na infrastrukturę dydaktyczną i badawczo-laboratoryjną Wydziału Architektury składają się:

 1. dwie sale wykładowe (138 i 45 miejsc) wyposażone w multimedia,
 2. specjalistyczne laboratoria:
 • laboratorium komputerowe – 30 miejsc,
 • laboratorium rzeźby - 15 miejsc,
 • modelarnia – 15 miejsc.
 1. Filia Biblioteki Głównej – czytelnia wydziałowa – 34 miejsca i 3 stanowiska komputerowe,
 2. wydziałowa sieć internetowa bezprzewodowa dostępna dla pracowników i studentów.

Mając na względzie wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej w chwili obecnej, na Wydziale  Architektury  realizowane są następujące projekty inwestycyjne:

 • laboratoria komputerowe na 80 miejsc na adaptowanym poddaszu Gmachu Głównego – projekt unijny „Infrastruktura i środowisko”

Wydział stara się, w miarę swoich możliwości, zapewnić dostęp niepełnosprawnym do infrastruktury dydaktycznej.