11. MONITOROWANIE SYSTEMU, ANALIZA I DOSKONALENIE

11.1 Działania monitorujące Wydziałowych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przeprowadza samoocenę działań projakościowych na Wydziale.

 W tym celu WKZJK w ramach swojego składu powołuje Wydziałowe Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia, lub w razie potrzeb, korzysta z pomocy z odrębnych komisji (§ 6 pkt. 2 Uchwały).

 Wyniki prac zespołów po zatwierdzeniu przez WKZJK, są przekazywane odpowiednim organom decyzyjnym Wydziału oraz mogą być prezentowane na stronie internetowej WKZJK.

11.2 Sprawozdania roczne Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Ocena prac WKZJK działającej na Wydziale Architektury dokonywana jest w okresach rocznych, każdorazowo za miniony rok akademicki, nie później niż 3 miesiące od jego zakończenia. Jeśli Dziekan uzna to za zasadne, może dokonać przeglądu  w trybie nadzwyczajnym.

Komisja dokonując oceny, analizuje wyniki prac monitorujących, czynniki, które mają wpływ na jakość kształcenia, zgodnie z § 6 Uchwały.

WKZJK przedstawia na Radzie Wydziału sprawozdanie z wyników przeglądu systemu
i oceny jego efektywności. Zgodnie z § 6 Uchwały p. 3 sprawozdanie zawiera ocenę mijającego roku akademickiego w zakresie:

mocnych i słabych stron Wydziału w zakresie kształcenia, prowadzonych badań naukowych, bazy dydaktycznej i naukowej (analiza),

planów i kalendarium działań mających na celu wyeliminowanie zjawisk niepożądanych (doskonalenie).

Zatwierdzone przez Radę Wydziału sprawozdanie WKZJK pełnomocnik dziekana przekazuje pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia.

Sprawozdanie jest jawne i publikowane na stronie internetowej Wydziału. http://arch.pg.edu.pl/

11.3 Monitorowanie zasobów kadrowych

Monitorowanie zasobów kadrowych Wydziału Architektury stanowi formę realizacji polityki kadrowej i odbywa się w cyklach rocznych oraz okresowo, w związku z procesami parametryzacji lub akredytacji. Jego celem jest ocena zgodności zasobów kadrowych (co do liczby oraz kwalifikacji naukowych) z potrzebami, wynikającymi z prowadzonej działalności naukowej i dydaktycznej.

11.4 Monitorowanie infrastruktury i wyposażenia

Monitorowanie infrastruktury oraz wyposażenia Wydziału Architektury odbywa się w cyklach rocznych oraz okresowo, w związku z procesami parametryzacji lub akredytacji. Ma ono na celu ocenę dostosowania infrastruktury dydaktycznej i naukowej do potrzeb prowadzonego kształcenia oraz specyfiki realizowanych badań. Wyniki monitorowania są przedstawiane na Radzie Wydziału.