5. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Organizacja procesu dydaktycznego na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych odbywa się na zasadach zapisanych, odpowiednio, w Regulaminie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej http://www.pg.gda.pl/ w Regulaminie studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej http://www.pg.gda.pl/ i w Regulaminie studiów podyplomowych http://www.pg.gda.pl.

Na Wydziale Architektury w tym zakresie wprowadzono, po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału, dodatkowo następujące uregulowania:

 • Zasady dyplomowania na studiach I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka,
 • Zasady dyplomowania na studiach II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka,
 • Szczegółowe zasady rejestracji studentów na semestry dla studiów I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka,
 • Szczegółowe zasady rejestracji studentów na semestry dla studiów II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka,
 • Zasady wznawiania studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu nie złożenia w terminie pracy dyplomowej na studiach II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka.

 

Praktyki studenckie są organizowane zgodnie z Regulaminem odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej http://arch.pg.edu.pl/

5.1 Rekrutacja

Zasady rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe, I i II stopnia, na dany rok akademicki są zatwierdzane na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej i ogłaszane na stronie internetowej PG http://www.pg.gda.pl/

  Na stronie internetowej PG w informacji nt. Kandydaci, umieszczono następujące zakładki: Centrum Rekrutacyjne, Zasady przyjęć, Limity przyjęć, Wymagane dokumenty, Kursy do matury, Kontakt.

Rekrutacja (eRekrutacja) jest prowadzona przez Centrum Rekrutacyjne na wszystkie prowadzone na PG kierunki, zarówno na semestr zimowy, jak i na semestr letni. Kandydat składa jedno podanie o przyjęcie na studia, w wersji elektronicznej, w którym podaje poziom i formę studiów oraz zapisaną w kolejności własnych preferencji listę kierunków studiów.

Zasady rekrutacji na studia wyższe na Wydziale Architektury dotyczą następujących poziomów, form i kierunków studiów: studia I stopnia, stacjonarne na kierunku Architektura i urbanistyka, studia I stopnia, stacjonarne na kierunku Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka i są ogłoszone na stronie internetowej Wydziału http://arch.pg.edu.pl/

Zasady rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na dany rok akademicki są zatwierdzane na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej i ogłaszane na stronie internetowej PG http://www.pg.gda.pl/  w informacji nt. Doktoranci w zakładce Zasady przyjęć.

Wydział Architektury (w ramach Środowiskowych studiów doktoranckich WILIŚ i WA) prowadzi studia doktoranckie w formie studiów stacjonarnych w zakresie dyscypliny naukowej „architektura i urbanistyka”.

Podstawę przyjęcia stanowi decyzja Komisji Rekrutacyjnej, która podejmowana jest na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej. Na Wydziale Architektury nie są stosowane żadne ponadnormatywne kryteria przy rekrutacji na studia doktoranckie. 

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe pt: „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich”, „Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast”  prowadzone na Wydziale Architektury są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Architektury http://arch.pg.edu.pl/

Zasady rekrutacji są zatwierdzone przez Radę Wydziału.

5.2 Zajęcia dydaktyczne

Na Wydziale Architektury na studiach wyższych I i II stopnia są prowadzone następujące rodzaje zajęć dydaktycznych: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria.

Wydział, na studiach wyższych, prowadzi na kierunkach Architektura i urbanistyka zajęcia dydaktyczne w formie projektów grupowych i projektów grupowych interdyscyplinarnych realizowanych metodą studia projektowego.

Wydział prowadzi na studiach wyższych zajęcia dydaktyczne na kierunkach Architektura i urbanistyka i Gospodarka przestrzenna na studiach I i II stopnia i odpowiednio I stopnia w języku polskim.

Na Wydziale Architektury na studiach doktoranckich prowadzone są zajęcia dydaktyczne w formie wykładów i seminariów, zgodnie z zasadami Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej rozdz. I. § 3, ust. 3 i 4.

Wydział prowadzi na studiach doktoranckich zajęcia w języku polskim. Realizowany program Advanced Ph.D. otwiera możliwości prowadzenia przedmiotów na Studiach Doktoranckich w języku angielskim. Prowadzenie pierwszych zajęć w języku angielskim planowane jest na semestr letni roku akad. 2013/14. 

Na Wydziale Architektury na studiach podyplomowych prowadzone są następujące zajęcia dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, seminaria.

5.3  Rejestracja studentów na kolejne semestry

Na Wydziale Architektury rejestracja studentów studiów wyższych na kolejne semestry odbywa się zgodnie z rozdziałem VIII. Zasady rejestracji Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Politechnice Gdańskiej www.pg.gda.pl/.

Na Wydziale obowiązują dodatkowo zasady rejestracji na kolejne semestry, które zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału  25.09.2013 i ogłoszone na stronie internetowej Wydziału http://arch.pg.edu.pl/

 • Zasady dyplomowania na studiach I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka,
 • Zasady dyplomowania na studiach II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka,
 • Szczegółowe zasady rejestracji studentów na semestry dla studiów I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka,
 • Szczegółowe zasady rejestracji studentów na semestry dla studiów II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka,
 • Zasady wznawiania studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu nie złożenia w terminie pracy dyplomowej na studiach II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka.

Na Wydziale Architektury rejestracja doktorantów na kolejne semestry odbywa się na podstawie decyzji kierownika studiów doktoranckich, zgodnie z zasadami Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej rozdz. I. § 4, ust. 4.

Na Wydziale Architektury rejestracja słuchaczy studiów podyplomowych na kolejne semestry odbywa się podobnie, jak na studiach wyższych.

5.4  Praktyki studenckie

Na Wydziale Architektury obowiązują dodatkowo zasady zaliczania praktyki zawodowej studentów studiów wyższych, zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału, umieszczonego na stronie internetowej Wydziału http://arch.pg.edu.pl/.

Na Wydziale działa pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich.  

Praktyki zawodowe na Wydziale Architektury są organizowane dla studentów studiów I stopnia następujących kierunków studiów (tabela 5.4.1):

Tabela 5.4.1

Kierunek

Czas trwania/ organizowane po semestrze …..

Liczba punktów ECTS

Uwagi

Architektura i urbanistyka

2 tyg – 80 godz/semII

2 tyg – 80 godz/semVI

3

3

 

Gospodarka przestrzenna

2 tyg - 80 godz/sem. VI

3

 

 

Praktyki zawodowe (dyplomowe) na Wydziale Architektury są organizowane dla studentów studiów II stopnia następujących kierunków studiów (tabela 5.4.2):

 

Tabela 5.4.2

Kierunek

Czas trwania/ organizowane po semestrze …..

Liczba punktów ECTS

Uwagi

Architektura i urbanistyka

4 tyg – 100 godz/semII

4

 

 

5.5  Proces dyplomowania

Proces dyplomowania na Wydziale Architektury regulują dokumenty:  Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej http://www.pg.gda.pl oraz Zasady dyplomowania na studiach I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka, Zasady dyplomowania na studiach II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka http://arch.pg.edu.pl/.

5.6  Koła naukowe

Na Wydziale działają następujące koła naukowe:

 1. TXA – NAUKOWO-TURYSTYCZNE KOŁO STUDENTÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

http://arch.pg.edu.pl/   

Opiekun: dr inż. arch. Aleksander Piwek, prof.PG

Cel: propagowanie turystyki i krajoznawstwa w środowisku studenckim, systematyczne poszerzanie wiedzy o historii, dorobku kulturalnym i gospodarczym regionu gdańskiego, szerzenie kultury uprawiania turystyki oraz programowanie zasad ochrony przyrody, krajobrazu i zabytków.

Osiągnięcia:

 • Wyjazdy studialne (Górny Śląsk, Poznań, Twierdza Wisłoujście, 2012),
 • Wystawy fotografii (“Pomorze Zachodnie I okolice”, festiwal FAMA, 2013.

2)BUA – Brygada Urbanistyczno – Architektoniczna – KOŁO NAUKOWE

http://arch.pg.edu.pl/

Opiekun: dr inż. arch. Bartosz Macikowski

Cel:  wzbogacanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie architektury i urbanistyki poprzez organizację wycieczek, warsztatów, dyskusji, prowadzenie i wspomaganie dialogu społecznego dotyczącego świadomego kształtowania miast oraz propagowanie wiedzy o procesach wpływających na ich kształt.

Osiągnięcia:

 • warsztaty „RE:BRICK. Rewitalizacja ceglanych dzielnic Gdańska” 2012,
 • warsztaty „BreakPoint – Do It Yourself” 2013.

 

3)Laboratorium Ewolucji Miejskich LEM-ur – koło naukowe studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego http://arch.pg.edu.pl/

opiekun: dr inż arch. Sławomir Ledwoń, dr inż. arch. Tomasz Rozwadowski

Cel: Koło stawia przed sobą zadania związane z działalnością naukową, społeczną i interdyscyplinarnością.

Osiągnięcia:

 • Miasto Marzeń debata, konferencja, projekt badawczy, 2013.
 • FURW - warsztaty projektowo-koncepcyjne , 2013.
 • URBEST - gra miejska (edukacyjno-przygodowa) w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, 2013.
 • Czytanie przez dotykanie/warsztaty i realizacja, 2013.

4. Projektowanie uniwersalne – KOŁO NAUKOWE

http://arch.pg.edu.pl/

Opiekun: dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

Cel: Koło stawia przed sobą zadania związane z  badaniem przestrzeni pod kontem przystosowania jej dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania.

5.7  Obsługa administracyjna procesu dydaktycznego

Obsługą procesu dydaktycznego zajmuje się Dziekanat Wydziału Architektury, zlokalizowany w Gmachu Głównym PG pok. 314.

Szczegółowe informacje o godzinach urzędowania Dziekanatu są umieszczone na stronie http://arch.pg.edu.pl/

 Wzory podań i innych dokumentów dydaktycznych są dostępne na stronie internetowej https://moja.pg.gda.pl/