1. PREZENTACJA WYDZIAŁU  

    1.1 Lokalizacja i infrastruktura

Siedziba Wydziału Architektury znajduje się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12. Budynek pokazany jest na mapie dostępnej na stronie internetowej PG: http://www.pg.gda.pl/

1. 2 Historia

Kształcenie architektoniczne ma w Gdańsku ponad stuletnią tradycję. Wydział Architektury był jednym z sześciu wydziałów pierwszej uczelni technicznej (Königliche Preussische Technische Hochschule) powstałej w 1904 r. w Gdańsku, będącym wówczas pod zaborem pruskim.

Po zakończeniu II wojny światowej Dekretem Rady Ministrów Rządu Tymczasowego Rzeczpospolitej Polskiej z 24 maja 1945 r., w miejsce Technische Hochschule utworzono polską państwową szkołę akademicką – Politechnikę Gdańską. Formalne powołanie Wydziału Architektury zostało dokonane Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 25 października 1945 roku.

W pierwszych latach po wojnie Wydział kształcił studentów na studiach inżynierskich i magisterskich, a następnie wyłącznie jednolitych studiach magisterskich. Funkcjonował jako Wydział Architektury od 1945 do 1969, od 1969 do 1971 – jako Wydział Budownictwa i Architektury, od 1971 do 1981 – jako Instytut Architektury i Urbanistyki, od 1981 do dnia dzisiejszego, ponownie jako Wydział Architektury.

Od 1945 roku do 1966 program jednolitych studiów magisterskich obejmował 11 semestrów, od 1967 do 1974 – 10 semestrów, od 1975 do 1981 – 9 semestrów, a od 1981 do 2012 – ponownie 10 semestrów na jednolitych studiach magisterskich.

Po wejściu w życie Ustawy o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r rozpoczęto reorganizację studiów i ich programu. Od 2007 roku studia na kierunku Architektura i urbanistyka realizowane są w formule studiów dwustopniowych.

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej uzyskał w 2010 roku notyfikację dyplomu „magister inżynier architekt” co zostało odnotowane w Załączniku V. - Uznawanie na podstawie koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia; V.7. - Architekt, w punkcie 5.7.1 „Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji architektów uznawanych zgodnie  z art.46.”[1] Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2005/36/EC.

Od dnia 14 grudnia 2010 r. dyplomy ukończenia studiów na Wydziale Architektury na kierunku Architektura i Urbanistyka są uznawane w sposób automatyczny w krajach Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  - Official Journal of the European Union, 2010/C 337/02). http://eur-lex.europa.eu

W roku 2012/2013 wydział rozpoczął kształcenie na studiach I stopnia kierunku Gospodarka przestrzenna.

            Szczegółowa historia Wydziału Architektury jest zamieszczona na stronie http://arch.pg.edu.pl/

           1.3 Status

Wydział Architektury prowadzi działalność w ramach struktury publicznej uczelni akademickiej Politechniki Gdańskiej. Zasady działania Wydziału określa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z  2012 r. poz. 572 z późn. zm., zwana dalej Ustawą. http://isap.sejm.gov.pl/

Wydział kierowany jest zgodnie ze statutem Uczelni przez pochodzące z wyboru organy jednoosobowe i kolegialne. Najwyższym organem jednoosobowym Wydziału jest Dziekan, a organem kolegialnym Rada Wydziału.

Uchwały Rady Wydziału są wiążące dla Dziekana oraz wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Wydziału.

Wydział posiada kategorię naukową B, zgodnie z komunikatem o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych – komunikat MNiSW z dnia 30.09. 2013. http://www.nauka.gov.pl/

Rada Wydziału posiada następujące uprawnienia w zakresie nadawania stopni i tytułów naukowych:

doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka.


[1]  Annex V. Recognition on the basis of coordination of the minimum training conditions. V.7 Architect. 5.7.1. Evidence of formal qualification of architects recognised pursuant to Art. 46 - Directive of the European Parliament and Council of The European Union 2005/36/EC.