Studia Doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Studia Doktoranckie na WA PG powołał Rektor Politechniki Gdańskiej zarządzeniem  nr 8/2016 z 19 kwietnia 2016 r., na wniosek Rady Wydziału Architektury;

Studia prowadzone są:

  • w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka;
  • są studiami stacjonarnymi;
  • trwają 4 lata (8 semestrów);
  • rozpoczynają się nie później niż 1. października;
  • umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na zaawansowanym poziomie, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Studia przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

Koordynator studiów:
dr hab. Małgorzata Dymnicka
mdym@pg.edu.pl