STOPNIE NAUKOWE 

Tytuł Doktora Habilitowanego w dziedzinie Nauk Technicznych

W związku z nowelizacją Ustawy trwa aktualizacja treści dotyczącej procedury postępowania o nadanie tytułu doktora habilitowanego.
Informacje wkrótce.

 

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego składa się do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów