PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

NAZWA KIERUNKU: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia

PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

 

 

 

PROGRAM STUDIÓW ROZPOCZĘTYCH W ROKU AK. 2019/2020 - program GPI-5

Program studiów

Matryca

Plan

 

PROGRAM STUDIÓW ROZPOCZĘTYCH W ROKU AK. 2018/2019 - program GPI-4

program studiów I stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

siatka godzin obowiązująca od r.ak. 2018/2019

 

PROGRAM STUDIÓW  ROZPOCZĘTYCH W ROKU AK. 2016/2017 i 2017/2018 - program GPI-3

program studiów I stopnia

siatka godzin

 

PROGRAM STUDIÓW ROZPOCZĘTYCH W ROKU AK. 2015/2016 - program GPI-2

program studiów I stopnia

siatka godzin

 

Gospodarka przestrzenna to kierunek dla osób zainteresowanych kształtowaniem przestrzeni miast, wsi, osiedli oraz krajobrazów otwartych w sposób funkcjonalny, zrównoważony i przyjazny dla wszystkich użytkowników. Proces kształcenia umożliwia poznanie zasad sporządzania dokumentów planistycznych, prognostycznych, studialnych i o charakterze koordynacyjnym, powstających na poziomie miasta i gminy. Wyjaśnia zasady prowadzenia polityki rozwoju i polityki przestrzennej w skali regionu i kraju oraz zapoznaje z narzędziami ich realizacji. W programie studiów uwzględniono także naukę nowoczesnych technik komputerowych, niezbędnych w monitorowaniu, analizach i przygotowaniu różnych przedsięwzięć inwestycyjnych, a takżemetody pozyskiwania funduszy unijnych,w celu prowadzenia skutecznej polityki rozwoju określonych obszarów.Absolwenci tego kierunku studiów mogą być zatrudnieni w firmach zajmujących się planowaniem przestrzennym i urbanistyką, zarówno w oddziałach administracji samorządowej i rządowej.

Absolwenci uzyskujący tytuł zawodowy inżyniera na kierunku „Gospodarka przestrzenna” posiadają wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych, pozwalającą na aktywne uczestnictwo w kolejnych etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i lokalizacji nowych inwestycji.

Absolwenci tego kierunku studiów mogą być zatrudnieni w firmach zajmujących się planowaniem przestrzennym i urbanistyką, zarówno w oddziałach administracji samorządowej i rządowej.

Ukończenie studiów umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia.