Program GPII-4  - obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w języku polskim:

Program studiów

Matryca

Plan

 

NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

NAZWA KIERUNKU: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

NAZWA SPECJALNOŚCI: ZINTEGROWANE  ZARZĄDZANIE  STREFĄ  PRZYBRZEŻNĄ

POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia

PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 semestry

STUDIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W SEMESTRZE: letnim 2018/2019

Program GPII-3:

GP_II_zal1_PROGRAM_KSZTALCENIA_POWER_v1.pdf

GP_II_zal2_PLAN_STUDIOW_POWER_v1.pdf

GP_II_zal5_MATRYCA_POWER_v1.pdf

 

Proces kształcenia na specjalności „Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną” umożliwia poznanie zasad kształtowania przestrzennego styku lądu i morza, w tym obszarów morskich i strefy przybrzeżnej, obszarów portowych i struktur portowo-przemysłowych związanych z gospodarką morską, oraz z ochroną ekosystemów na styku lądu i wody. Zarządzanie przestrzenią strefy przybrzeżnej i obszarów morskich wymaga umiejętności wypracowywania rozwiązań trójwymiarowych, z uwzględnieniem zmienności w czasie i akceptowalnych przez wszystkich interesariuszy. Specjalność związana z zarządzaniem strefą przybrzeżną nie była dotychczas realizowana na żadnej polskiej uczelni.

Celem kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna jest przygotowanie absolwentów – magistrów gospodarki przestrzennej – do samodzielnej, koncepcyjnej pracy w zakresie gospodarowania przestrzenią i wyposażenie ich w zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji, umożliwiającej elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb tej działalności zawodowej i ustawicznego kształcenia.

 

NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 

NAZWA KIERUNKU: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

NAZWA SPECJALNOŚCI: URBANISTYKA

POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia

PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 semestry

STUDIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W SEMESTRZE: letnim

 

Program GPII-2:

Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w r.ak. 2017/2018

Plan studiów II stopnia obowiązujący studentów rozpoczynajacych naukę w r.ak. 2017/2018

Efekty kształcenia 2017/2018

Zarządzanie w sprawie aktualizacji efektów kształcenia: US 113-2017

Program GPII-1:

Program studiów II stopnia obowiązujący studentów rozpoczynajacych naukę w roku akad. 2016/2017

Plan studiów II stopnia obowiązujący studentów rozpoczynajacych naukę w roku akad. 2016/2017

 

Specjalność Urbanistyka” przygotowuje do realizacji zadań dotyczących planowania i projektowania urbanistycznego oraz rewitalizacji i odnowy struktur miejskich, w poczuciu odpowiedzialności za ład przestrzenny i harmonię środowiska zbudowanego. Specjalność Urbanistyka stanowi wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na wysoko kwalifikowanych specjalistów w interdyscyplinarnej, elitarnej i wysoce innowacyjnej dziedzinie jaką jest nowoczesne planowanie rozwoju struktur zurbanizowanych.                                    

Celem kształcenia na specjalności „Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną” jest przygotowanie absolwentów do podejmowania zadań związanych z kształtowaniem styku lądu i morza, w tym dotyczących „planowania na morzu”, kształtowania struktur portowo-przemysłowych, związanych z gospodarką morską oraz z ochroną ekosystemów na styku lądu i wody. W ramach procesu kształcenia przewiduje się realizację treści programowych, które definiują specyfikę profilu specjalności, takich jak: ochrona i kształtowanie środowiska strefy przybrzeżnej, elementy nautyki, gospodarka w strefie przybrzeżnej, formy wykorzystania strefy przybrzeżnej, konflikty funkcjonalne i przestrzenne w eksploatacji i wykorzystaniu strefy przybrzeżnej, zarządzanie obszarami i infrastrukturą przybrzeżną, planowanie przestrzenne obszarów morskich, współzależność rozwoju portu i miasta portowego, planowanie przestrzenne obszarów portowych, projektowanie wybranych terminali portowych, zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi.

Celem kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna jest przygotowanie absolwentów – magistrów gospodarki przestrzennej – do samodzielnej, koncepcyjnej pracy w zakresie gospodarowania przestrzenią i wyposażenie ich w zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji, umożliwiającej elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb tej działalności zawodowej i nawyki kształcenia ustawicznego.