Studia magisterskie na kierunku Gospodarka Przestrzenna

Zapraszamy absolwentów studiów pierwszego stopnia, zarówno tych posiadających tytuł zawodowy inżyniera, jak i licencjata, na studia magisterskie na kierunku Gospodarka przestrzenna.

Studia prowadzimy w dwóch specjalnościach:
— specjalność Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną prowadzona jest w języku polskim,
specjalność Urbanistyka prowadzona jest w języku angielskim.

Na obu specjalnościach oferujemy wszechstronną edukację na poziomie magisterskim w szczególności skoncentrowaną na miastach, ich kontekście terytorialnym i ich przekształceniach. Nasze podejście jest zorientowane na projektowanie jednak z bardzo solidnym zapleczem teoretycznym. W naszym programie znajdują się zagadnienie związane z urbanistyką, planowaniem miast regionów i struktury transgranicznych a także kwestie planowania strategicznego i cały zestaw innowacyjnych narzędzi urbanistycznych i planistycznych.

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna przygotowani są do samodzielnej, koncepcyjnej pracy w zakresie gospodarowania przestrzenią i wyposażeni są w zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji, umożliwiających elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb tej działalności zawodowej i nawyki kształcenia ustawicznego.

Nasi absolwenci pracują w biurach urbanistycznych i planistycznych zarówno publicznych jak i prywatnych zarówno w Polsce jak i za granicami naszego kraju, administracji publicznej wszystkich szczebli (lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej), doradzają bankom inwestycyjnym, firmom deweloperskim, społecznościom lokalnym, organizacjom sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego. Sa także przygotowani do pracy w instytucjach europejskich.

Nasz program, niezależnie od specjalności, oferuje studia 3-semestralne (90 ECTS), rozpoczynające się w semestrze letnim. Zapraszamy na nie zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.

 

Nabór online dla obywateli polskich rozpocznie się 9 stycznia 2021.

Nabór online dla obcokrajowców trwa od 2 listopada 2020 do 14 grudnia 2020.

Tutaj znajduje się harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców.

Specjalność: Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną

Celem kształcenia na specjalności Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną jest przygotowanie absolwentów do podejmowania zadań związanych z kształtowaniem styku lądu i morza, w tym dotyczących „planowania na morzu”, kształtowania struktur portowo-przemysłowych, związanych z gospodarką morską oraz z ochroną ekosystemów na styku lądu i wody. W ramach procesu kształcenia przewiduje się realizację treści programowych, które definiują specyfikę profilu specjalności, takich jak: ochrona i kształtowanie środowiska strefy przybrzeżnej, elementy nautyki, gospodarka w strefie przybrzeżnej, formy wykorzystania strefy przybrzeżnej, konflikty funkcjonalne i przestrzenne w eksploatacji i wykorzystaniu strefy przybrzeżnej, zarządzanie obszarami i infrastrukturą przybrzeżną, planowanie przestrzenne obszarów morskich, współzależność rozwoju portu i miasta portowego, planowanie przestrzenne obszarów portowych, projektowanie wybranych terminali portowych, zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi.

Proces kształcenia na specjalności Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną umożliwia poznanie zasad kształtowania przestrzennego styku lądu i morza, w tym obszarów morskich i strefy przybrzeżnej, obszarów portowych i struktur portowo-przemysłowych związanych z gospodarką morską, oraz z ochroną ekosystemów na styku lądu i wody. Zarządzanie przestrzenią strefy przybrzeżnej i obszarów morskich wymaga umiejętności wypracowywania rozwiązań trójwymiarowych, z uwzględnieniem zmienności w czasie i akceptowalnych przez wszystkich interesariuszy.

Specjalność związana z zarządzaniem strefą przybrzeżną nie była dotychczas realizowana na żadnej polskiej uczelni.

Specjalność: Urbanistyka

Specjalność Urbanistyka przygotowuje do realizacji zadań dotyczących planowania i projektowania urbanistycznego oraz rewitalizacji i odnowy struktur miejskich, w poczuciu odpowiedzialności za ład przestrzenny i harmonię środowiska. Specjalność Urbanistyka wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na wysoko kwalifikowanych specjalistów w interdyscyplinarnej, elitarnej i wysoce innowacyjnej dziedzinie jaką jest nowoczesne planowanie rozwoju struktur zurbanizowanych. 

Więcej o specjalności Urbanistyka (prowadzonej w całości w języku angielskim) znajdziecie na angielskiej wersji strony internetowej.

Informacje dodatkowe dla obecnych studentów

NAZWA KIERUNKU: GOSPODARKA PRZESTRZENNA
NAZWA SPECJALNOŚCI: ZINTEGROWANE  ZARZĄDZANIE  STREFĄ  PRZYBRZEŻNĄ
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia
PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki
RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 semestry

 

Program GPII-4  - obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020:

Program studiów

Matryca

Plan