Header image

Architektura miast i krajobrazów nadwodnych

Nasze prace badawcze i projekty architektoniczne skoncentrowane są na zagadnieniach architektury i urbanistyki powiązanej z wodą. W badaniach analizujemy historyczne układy wodne i śledzimy procesy ich zmian w skali krajobrazów miast i regionów. Wypracowujemy rozwiązania architektoniczne i strategie urbanistyczne, które odpowiadają na wymogi zmian klimatycznych i środowiskowych. Badamy, jak modyfikacje linii rozgraniczającej ląd i wodę oddziałują na procesy odnowy miast i przeobrażenia terenów poprzemysłowych. Badamy, jak wprowadzenie elementu wody do kompozycji wzmacnia potencjał architektury i jej siłę oddziaływania na odbiorcę.

Dodatkowo, w tej grupie badan znajdują się następujące zagadnienia:

 • krajobrazy delty Wisły
 • strategie urbanistyczne opierające się na projektowaniu z wodą;
 • transformacje i kreatywne adaptacje budynków poprzemysłowych oraz krajobrazów poprzemysłowych;
 • kanały i struktury poprzemysłowe jako dziedzictwo kulturowe;
 • architektura miast portowych;
 • rozwiązania projektowe portów jachtowych I marin;
 • architektura statków i jachtów w kontekście bezpieczeństwa I efektywności;
 • architektura pływająca.

Wybrane projekty

 • Nyka L.: ‘Odsłonięcie fragment skanalizowanego Potoku Krolewskiego na trenie kampusu Politechniki Gdańskiej’. Projekt dofinansowaney przez WFOŚiGW w Gdańsku. Gdańsk 2014-2016.
 • Nyka L., Burda I., Gujski J., Szczepański J.: Historyczna, urbanistyczna i architektoniczna analiza studialna terenow portowych w Gdańsku, jako przygotowanie materiałów wyjściowych do estetyzacji terenów ZPMG. Projekt wykonany zlecenie ZPMG. Gdańsk 2015
 • Nyka L.: Projekt Galerii Pływającej jako jeden z projektów flagowych aplikacji Gdańska o miano Europejskiej Stolicy Kultury. Gdańsk 2012.
 • Nyka L., Burda I., Cudzik J., Borucka J., Radziszewski K.: Projekt zagospodarowania nabrzeży rzeki Tugi w Nowym Dworze Gdańskim. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie. Gdańsk 2017.

Wybrane publikacje

 • Nyka L.: Experiencing Historic Waterways and Water Landscapes of the Vistula River Delta, in: F. Vallerani, F. Visentin (Eds.) Waterways as Cultural Landscapes, Routledge 2018, pp. 173-191.
 • Nyka L.: From structures to landscapes – towards re-conceptualization of the urban condition. In: Couceiro da Costa et al. Eds., Architectural Research Addressing Societal Challenges. Taylor & Francis 2017, pp. 509-515. DOI: 10.1201/9781315226255-78
 • Burda I. M., Nyka L.: Providing Public Space Continuities in Post-Industrial Areas through Remodelling Land/Water Connections. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 245 (2017) 082037. doi:10.1088/1757-899X/245/8/082037
 • Nyka L., Borucka J., Urbanowicz K.: Experiencing the Ocean – the Paths for Urban Development of São Pedro do Estoril in Lisbon Metropolitan Area. In: Waterfront Urban Design (EWWUD). P. Ressano Garcia Ed. Edições Universitárias Lusófonas, Lisbon, Portugal, 2016, pp. 19-29.
 • Nyka L.: Polder And City: Sustaining Water Landscapes on an Urban Edge. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2016), Book 4, Volume II, pp. 493-500.

Galeria