PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

NAZWA KIERUNKU: ARCHITEKTURA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: KWALIFIKACJE DRUGIEGO STOPNIA

 

Programy kształcenia na kierunku architektura: programy.pdf

 

Komponenty do wyboru w modułach Projektowanie architektoniczne:

Proj. architektoniczny I - Rewitalizacja - sem1_2 stopnia.pdf

 

Program AII-7

obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w języku polskim:

Program studiów

Matryca

Plan

obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w języku angielskim:

Program studiów

Matryca

Plan

 

Program AII-6:

ZałNr1 PROGRAM KSZTAŁCENIA obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w r.ak.2018/2019.pdf

ZałNr2 PLAN STUDIÓW obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w r.ak.2018/2019(studia w jęz.angielskim).pdf

ZałNr2 PLAN STUDIÓW obowiązujący studentów rozpoczynajacych naukę w r.ak.2018/2019(studia w jęz.polskim).pdf

ZałNr5 Matryca efektów kształcenia 2018/2019.pdf

 

Program AII-5:

program studiów II stopnia obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w r.ak. 2017/2018

efekty kształcenia 2017/2018

Zarządzanie w sprawie aktualizacji efektów kształcenia: US 99-2017

język wykładowy polski:

plan studiów obowiazujący studentów rozpoczynajacych naukę w r.ak. 2017/2018

język wykładowy angielski:

plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w r.ak. 2017/2018 ANG

Program AII-4:

program studiów II stopnia obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w r.ak. 2016/2017

efekty kształcenia 2016/2017

język wykładowy polski:

plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w r.ak. 2016/2017

język wykładowy angielski:

plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynajacych naukę w r.ak. 2016/2017 ang

 

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów – magistrów inżynierów architektów do podjęcia twórczej samodzielnej pracy zawodowej i wyposażenie ich w zasób wiedzy podstawowej, umożliwiającej elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb działalności zawodowej.

W wyniku kształcenia absolwenci mają być przygotowani do: działalności zawodowej w zakresie różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki, realizowanej w sposób indywidualny lub w zespołach projektowych, współpracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i plastycznych oraz do koordynacji wszelkich działań w ramach programowania, projektowania i realizacji inwestycji.

Absolwenci są przygotowani do: podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy badawczej.