PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

NAZWA KIERUNKU: ARCHITEKTURA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: KWALIFIKACJE PIERWSZEGO STOPNIA

 

PROGRAMY:

Program AI7 dla stud. rozp. naukę w roku 2020/2021:

https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/wydzial-architektury

Program AI6:

Program studiów I stopnia dla studentów rozp. naukę w roku akademickim 2019/2020

Matryca 2019/2020

Plan (siatka godzin) 2019/2020

Program AI-5:

program studiów I stopnia dla studentów rozp. naukę w roku akadem. 2018/2019

matryca efektów kształcenia 2018/2019

siatka godzin 2018/2019

Program studiów jest przeznaczony dla osób pragnących kształcić się w zawodzie architekta.  Sformułowany jest w taki sposób, by kształcić przyszłych inżynierów zarówno w wiedzy technicznej jaki i rozwijać w nich wrażliwość na wartości estetyczne i humanistyczne. Umożliwia studentom rozwijanie umiejętności związanych z kształtowaniem przestrzeni zabudowanej zarówno w skali elementów małej architektury, obiektów architektury użyteczności publicznej jaki i wieloprzestrzennych założeń urbanistycznych. Prowadzone zajęcia w ramach studiów oparte są na wiadomościach z dyscyplin wywodzących się z dziedziny nauk technicznych: architektura, urbanistyka, budownictwo oraz dziedziny sztuk plastycznych i historii sztuki.Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów - inżynierów architektów do podjęcia pracy zawodowej i do świadomego i kompetentnego uczestnictwa w kształtowaniu przestrzeni stanowiącej ramy życia jednostek i grup społecznych.

Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracowników pomocniczych oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Ukończenie studiów umożliwia podjęcia studiów drugiego stopnia.