STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

  • STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

· Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem podania o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, powinni złożyć odpowiedni wniosek do Dziekanatu do 8 września 2017.

Aby otrzymać stypendium należy spełniać kryteria określone w § 1 Regulaminu. Wysoka średnia nie gwarantuje przyznania stypendium, bardzo ważnymi są też inne kryteria. Szczególnie ważna jest działalność na rzecz Miasta Gdańsk.

Student do wniosku o przyznanie stypendium powinien dołączyć:

  1. Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w Gdańsku (zaświadczenie zameldowania z Wydziału Spraw Obywatelskich UM, z zaznaczeniem, od kiedy osoba ubiegająca się o stypendium jest zameldowana w Gdańsku).
  2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego.

Informacje dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

kompletną dokumentację prześlij pocztą lub zanieś osobiście przed upływem ustalonego terminu do: 
Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuska 5, pok. 301 
lub Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17).

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuska 5
pok. 304, godz. 8.00-16.00

lub Kancelaria Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17).

Kontakt telefoniczny:
insp. Anna Przybyszewska, tel. 58 323 67 67