STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

  • STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

  · Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem podania o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, powinni złożyć odpowiedni wniosek do Dziekanatu do 8 września 2017.

  Aby otrzymać stypendium należy spełniać kryteria określone w § 1 Regulaminu. Wysoka średnia nie gwarantuje przyznania stypendium, bardzo ważnymi są też inne kryteria. Szczególnie ważna jest działalność na rzecz Miasta Gdańsk.

  Student do wniosku o przyznanie stypendium powinien dołączyć:

  1. Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w Gdańsku (zaświadczenie zameldowania z Wydziału Spraw Obywatelskich UM, z zaznaczeniem, od kiedy osoba ubiegająca się o stypendium jest zameldowana w Gdańsku).
  2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego.

  Informacje dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

  Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

  kompletną dokumentację prześlij pocztą lub zanieś osobiście przed upływem ustalonego terminu do: 
  Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuska 5, pok. 301 
  lub Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17).

  Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuska 5
  pok. 304, godz. 8.00-16.00

  lub Kancelaria Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17).

  Kontakt telefoniczny:
  insp. Anna Przybyszewska, tel. 58 323 67 67