Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Strategiczne projekty miejskie w portowych miastach hanzeatyckich Hamburg – Lubeka – Stralsund – Szczecin

Strategiczne projekty miejskie w portowych miastach hanzeatyckich
Hamburg – Lubeka – Stralsund – Szczecin

W dniach 8 – 12 stycznia 2018 roku studenci II semestru studiów magisterskich kierunku Gospodarki Przestrzennej oraz członkowie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Architektury wzięli udział w wyjeździe studialnym do Hamburga – Lubeki – Stralsundu – Szczecina, połączonym z międzynarodowymi warsztatami  urbanistycznymi w Hafen-City University w Hamburgu (HCU).Uczestnicy wyjazdu studialnego zapoznali się z wybranymi inwestycjami w Szczecinie, Stralsundzie, Lubece i Hamburgu w ramach zajęć „Kształtowanie rozwoju wielkoskalarnych projektów miejskich”, prowadzonych na kierunku Gospodarka Przestrzenna przez Prof. Karolinę Krośnicką oraz dr Joannę Bach – Głowińską. Dodatkowo, w dniu 10.01.2018. studenciwzięli udział w „joint urbanstudio”, organizowanym przez HafenCityUniversität w Hamburgu oraz Prof. Justynę Martyniuk-Pęczek i dr Gabrielę Rembarz, połączonym z prezentacją prac semestralnych studentów obu uczelni.
 

W pierwszym dniu wyjazdu udaliśmy się autokarem do Szczecina, gdzie zapoznaliśmy się z koncepcją zabudowy obszaru Śródodrza (potencjalnie nowego  śródmieścia Szczecina), urbanistyką międzywojennej dzielnicy Pogodno oraz rozbudową Nowego Starego Miasta i planami rewitalizacji centrum Szczecina. Dodatkowo,mieliśmy możliwość zwiedzenia z przewodnikiem Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza, której budynek w 2015 roku zdobył główną nagrodę Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe.Dbałość o szczegóły wyposażenia wnętrza robią wrażenie! Zresztą, wnętrze to było inspirującym tłem teledysku do nowego singla Natalii Przybysz „Światła nocne”. Bez wątpienia filharmonia wraz z sąsiadującym budynkiem muzeum Centrum Dialogu Przełomy są inwestycjami o kluczowym znaczeniu dla miasta i stanowią nowe punkty orientacyjne na mapie Szczecina.
     

Następnego dnia odwiedziliśmyStralsund (historyczną część miasta) i zaprojektowane przez Franka Gheregomuzeum morza Ozeanum  - projekt o znaczeniu strategicznym dla miasta, będący jego współczesną ikoną. Ciekawie ogląda się rozciągającą się z dachu obiektu panoramę  koronkowej struktury dachów szacownego starego miasta hanzeatyckiego, której pierwszy plan stanowią…. Pingwiny!
     

W kolejnych dniach zwiedzaliśmydzielniceHamburga, w których realizowane lub planowane są aktualnie projekty wielkoskalowe, w tym Altonę, Haffencity, Wilhelmsburg oraz Harburg. Szczególną atrakcją była możliwość obejrzenia z wody mieszkaniowego i portowego waterfrontu Hamburga w świetle dziennym i nocnym. Mimo swych 110 km odległości od morza Hamburg to prawdziwie morskie miasto!

     

Współczesne śródmieście Hamburga to nie tylko plac ratuszowy i zabudowa starego (mocno zresztą przebudowanego po wojnie) centrum. Obecnie to także zachodnia część Hafencity ze swoją ikoniczną Elbfilharmonie. Z platformy widokowej filharmonii obejrzeliśmy widok na całe miasto - działającą już  i właśnie realizowaną część Hafencity. Aby poczuć dawny portowy charakter wyspy zwiedziliśmy muzeum Speicherstadt, gdzie w starym magazynie zapoznaliśmy się z historią całego zespołu.

     

Również „joint studio” ze studentami z HCU miały miejsce na obszarze Hafencity – uniwersytet stanowi bowiem jedną ze składowych kompleksowej koncepcji tego wielkoskalowego założenia urbanistycznego. Warsztaty prowadzili wspólnie Prof. dr Michael Koch i dr Gabriela Rembarz, przy udziale Prof. Piotra Lorensa. Studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna i ArchitekturaPG oraz studenci HCU zaprezentowali swoje projekty zagospodarowania dzielnicy Nowy Port w Gdańsku, a następnie odbyła się dyskusja wyników prac.

W drodze powrotnej z Hamburga zatrzymaliśmy się w Lubece, gdzie poza zwiedzaniem starego miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, odwiedziliśmy dwa obiekty będące obecnie „marką miasta”: dom marcepanu Niedereggeroraz wyróżnione wieloma nagrodami architektonicznymi muzeum Hanzy.
     

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować nam wyjazd, w tym przede wszystkim: JM Prorektorowi ds. kształcenia i dydaktyki Markowi Dzidzie, Pani Dziekan Wydziału Architektury Lucynie Nyce, paniom Prodziekan Justynie Boruckiej i Magdalenie Podwojewskiej oraz Panom Prodziekanom Piotrowi Marczakowi i Jakubowi Szczepańskiemu, Panu Dyrektorowi Administracyjnemu Wydziału Architektury Piotrowi Iwańczakowi, oraz Paniom Iwonie Klaman i Wiolecie Michalak.

Wkrótce na stronie pojawi się film relacjonujący wydarzenia z wyjazdu!

On 8-12 January 2018 students of the second semester of Master's Degree in Spatial Development and members of the Students’ Council of the Faculty of Architecture, took part in a study trip to Hamburg - Lübeck - Stralsund - Szczecin, which was combined with international urban workshops at Hafen-City University in Hamburg (HCU). Participants of the study tour had an opportunity to see large scale projects in Szczecin, Stralsund, Lübeck and Hamburg as part of the course on "Large-scale urban development projects", conducted by Prof. Karolina Krośnicka and Dr Joanna Bach - Głowińska. On January 10th the students also took part in a "joint studio" organized by the HafenCity University in Hamburg together with Prof. JustynaMartyniuk-Pęczek and dr Gabriela Rembarz, and presented the works of the previous semester.
---
On the first day of the trip we went by bus to Szczecin, where we got acquainted with the concept of development of the area of Śródodrze (potentially a new downtown of Szczecin), urban composition ofPogodno district, the development of the New Old Town, and revitalization plans for the center of Szczecin. In addition, we had the opportunity to visit with the guide the Szczecin’s concert hall, the building which won the main prize of the European Union Mies van der Rohein 2015. The attention to the details of interior design is very impressive! This interior was an inspiring background to the music video for Natalia Przybysz's new song "Night Lights". Undoubtedly, both the philharmonic hall, together with the neighboring building of the Museum „Centrum DialogówPrzełomy” are investments of the key importance for the city and constitute new landmarks on the map of Szczecin.
The next day, we visited Stralsund (the historical part of the city) and the museum of the sea, called “Ozeanum”, designed by Frank Ghery - a project of strategic importance for the city, being its contemporary icon. It is a bit surprising to watch the panorama of the lace roof structure of the esteemed old Hanseatic city, the foreground of which are .... Penguins!
In the following days, we visited the districts of Hamburg, where large-scale projects are currently being implemented or planned, including Altona, Hafencity, Wilhelmsburg and Harburg. A special attraction was the possibility of seeing the Hamburg waterfront both in daylight and at night. Despite its 110 km distance from the sea, Hamburg is truly the sea city!
The contemporary downtown of Hamburg is not only the town hall square and the buildings of the old center (heavily rebuilt after the war). Currently, it is also the western part of Hafencity with its iconic Elbfilharmonie. From the observation platform of the concert hall, we saw a view of the entire city - the already functioning and just implemented part of Hafencity. In order to feel the former port atmosphere of the granary island, we visited the Speicherstadt museum, where in the old warehouse we learnt about the history of the whole urban complex.
The "joint studio" with students from HCU took place in the Hafencity area - the building of the university is one of the components of the comprehensive concept of this large-scale urban complex. The workshop was run by Prof. Dr Michael Koch and together withDr Gabriel Rembarz, with the participation of Prof. Piotr Lorens. Students of Spatial Development and of Architecture, as well as students from HC, presented the development plans for the Nowy Port district in Gdańsk, and then the results  were discussed.
On the way back from Hamburg, we stopped in Lübeck, where apart from sightseeing the old town, registered on the UNESCO World Heritage list, we visited two objects currently named the "city brand": the marzipan Niederegger house and the Hansa Museum, awarded with many architectural awards.
We would like to thank all those who helped us organize the trip, in particular:  Vice-Rector for education and didactics Marek Dzida, Dean of the Faculty of Architecture LucynaNyka, Vice-DeansJustynaBorucka and Magdalena Podwojewska, and Vice-Deans Piotr Marczak and Jakub Szczepański, Administrative Director of the Faculty of Architecture MrPiotr Iwańczak, andMrsIwonaKlaman and MrsWioletaMichalak.

Soon, a video about the events from the study tour will be available on the website!