Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”

Ministerstwo Energii, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

ogłaszają nabór kandydatów na roczny, płatny staż w ramach drugiej edycji

PROGRAMU STAŻOWEGO „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”

Liczba miejsc: 30

Miejsce realizacji Programu Stażowego: Ministerstwo Energii oraz siedziby spółek z Grup Kapitałowych każdego z Organizatorów stażu biorących udział w Programie (na terenie całej Polski).
Termin odbywania stażu: październik 2017 – wrzesień 2018
CELE PROGRAMU STAŻOWEGO:

- budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej;
- zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Energii;
- przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.
PROGRAM STAŻOWY JEST SKIEROWANY DO OSÓB, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA FORMALNE:

są studentami V roku studiów jednolitych lub III lub IV semestru studiów II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych następujących uczelni:

Politechnika Warszawska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny;
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki;
Politechnika Łódzka: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Mechaniczny;
Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Automatyki;
Politechnika Poznańska: Wydział Elektryczny, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
Politechnika Śląska w Gliwicach: Wydział Elektryczny, Wydział Górnictwa i Geologii, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny;
Politechnika Lubelska: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska;
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wydział Mechaniczny;
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Wydział Elektryczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,

lub są absolwentami jednego z powyższych wydziałów danej uczelni i od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy; nie ukończyły 27 roku życia;
- posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
- legitymują się średnią z ocen w ramach ostatniego roku studiów lub dwóch ostatnich ukończonych semestrów na poziomie nie niższym niż 4,0.

DODATKOWE PUNKTY SĄ PRZYZNAWANE KANDYDATOM, KTÓRZY W MOMENCIE APLIKOWANIA O PRZYJĘCIE NA STAŻ:

- udokumentują odbytą praktykę/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym;
- udokumentują znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2;
- udokumentują naukę na drugim kierunku studiów (kierunek ekonomiczny lub pokrewny).

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

- CV
- list motywacyjny
- zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stażowego)
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

DOKUMENTY DODATKOWE:

- zaświadczenie o odbytej praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych z sektorem energetycznym
- kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż j. angielski) na poziomie B2
- zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).

ETAPY NABORU:

ETAP I – ANALIZA DOKUMENTÓW KANDYDATÓW POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ FORMALNYCH

ETAP II – TEST WIEDZY (z zakresu: energetyki, energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, sektora paliw ciekłych i gazowych oraz znajomości języka angielskiego)

ETAP III – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
JAK APLIKOWAĆ?

1. Wejdź na stronę internetową
2. Wypełnij formularz aplikacyjny
TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: od 24 KWIETNIA do 23 MAJA 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@me.gov.pl