Aktualności z kategorii "konkursy"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

KONKURSU POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu już po raz 19. organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej  w budownictwie.

Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja konkursu. W przypadku XIX edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2014 roku.

Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

-  obiektów budownictwa ogólnego,

-  obiektów budownictwa przemysłowego,

-  obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

-  oddziały SARP,

-  oddziały PZITB,

-  pracownie, biura projektów,

-  Stowarzyszenie Producentów Betonu.

Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:

1)        zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,

2)        opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 2 stron  maszynopisu formatu A-4,

3)        składu zespołu autorskiego + dane kontaktowe

4)        wszystkie powyżej wymienione materiały  w wersji elektronicznej na płycie CD:

-        8-12 pojedynczych zdjęć w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli),

-        rysunki WYŁĄCZNIE w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Polski Cement w Architekturze,

-        skrócony opis autorski max. 1600 znaków.

 

Termin zgłoszeń upływa 30 WRZEŚNIA BR.

Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 30.10.2015 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to
wszyscy współautorzy tego projektu.

 

Zgłoszenia prac przyjmuje Dział Wydawnictw i Promocji Architektury Zarządu Głównego SARP do dnia 30 WRZEŚNIA 2015 R. 00-366 Warszawa, ul. Foksal 2.

 

Links:
------
[1] http://www.facebook.com/ARCHsarp