ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W I TURZE REKRUTACJI ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE DO TESTOWANIA MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY

w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do organów prowadzących szkoły podstawowe, które:

- podejmują świadome działania odpowiadające na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- zrealizowały co najmniej wstępne działania w obszarze dostępności,

-zdecydowane są stosować lub już stosują rozwiązania o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, w zakresie wyposażenia placówek i kształcenia nauczycieli.

 

Granty będą przyznawane na dofinansowanie przedsięwzięć zakładających poprawę dostępności szkół podstawowych w zakresie architektonicznym, technicznym, edukacyjno–społecznym i organizacyjnym. Zakres wydatkowania środków określa Model dostępnej szkoły, zawierający metody i działania według określonych standardów dostępności.

 

Z grantów mogą skorzystać organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne, każdego rodzaju - ogólnodostępne, integracyjne, specjalne - z terenu całej Polski, które zgłoszą do projektu minimum 2, a maksimum 4 szkoły.

 

Pierwsza tura naboru organów prowadzących do testowania Modelu składa się z dwóch etapów:

  • I etap - składanie wstępnych wniosków o powierzenie grantu,
  • II etap - składanie właściwych wniosków o powierzenie grantu.

 

W pierwszej turze rozdysponowane będą granty na łączną kwotę ok. 15 000 000 PLN.

 

Wysokość grantu wynosi od 900 000 PLN do 1 500 000 PLN.

Nie jest wymagany wkład własny.

 

Organ prowadzący może złożyć w ramach jednej tury rekrutacji wyłącznie jeden wniosek u jednego operatora.

 

I etap - składanie wstępnych wniosków o powierzenie grantu

Organ prowadzący dokonuje autodiagnozy dostępności szkół objętych planowanym przedsięwzięciem i uzupełnia wstępny wniosek o powierzenie grantu wraz załącznikami,
w tym formularz weryfikacji poziomu dostępności.

 

Wstępne wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy przesłać tylko online (elektronicznie) do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski składane inną drogą niż elektroniczna, nie będą rozpatrywane.

 

Termin składania wniosków wstępnych:    

Od 05.10.2020r. do 22.10.2020r. włącznie. 

 

II etap - składanie właściwych wniosków o powierzenie grantu

Do II etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 16 organów prowadzących, które będą zobowiązane do złożenia właściwego wniosku o powierzenie grantu.

 

Więcej informacji:

Strona internetowa Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zakładka Projekty RARR „Dostępna Szkoła”. http://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-dostepna-szkola/#dostepna-szkola-aktualnosci

 

Kontakt:          

Realizator projektu – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR S.A.)
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

tel. (17) 86 76 235, (17) 86 76 243, (17) 86 76 255,(17) 86 76 247

e-mail: rekrutacja@dostepnaszkola.net

 

Państwa dane osobowe, które są gromadzone przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w celu realizacji projektu  pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.