PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”

 • Ministerstwo Energii, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

  ogłaszają nabór kandydatów na roczny, płatny staż w ramach drugiej edycji

  PROGRAMU STAŻOWEGO „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”

  Liczba miejsc: 30

  Miejsce realizacji Programu Stażowego: Ministerstwo Energii oraz siedziby spółek z Grup Kapitałowych każdego z Organizatorów stażu biorących udział w Programie (na terenie całej Polski).
  Termin odbywania stażu: październik 2017 – wrzesień 2018
  CELE PROGRAMU STAŻOWEGO:

  - budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej;
  - zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Energii;
  - przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

  PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.
  PROGRAM STAŻOWY JEST SKIEROWANY DO OSÓB, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA FORMALNE:

  są studentami V roku studiów jednolitych lub III lub IV semestru studiów II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych następujących uczelni:

  Politechnika Warszawska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
  Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny;
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki;
  Politechnika Łódzka: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Mechaniczny;
  Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Automatyki;
  Politechnika Poznańska: Wydział Elektryczny, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
  Politechnika Śląska w Gliwicach: Wydział Elektryczny, Wydział Górnictwa i Geologii, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny;
  Politechnika Lubelska: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska;
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wydział Mechaniczny;
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Wydział Elektryczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,

  lub są absolwentami jednego z powyższych wydziałów danej uczelni i od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy; nie ukończyły 27 roku życia;
  - posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
  - legitymują się średnią z ocen w ramach ostatniego roku studiów lub dwóch ostatnich ukończonych semestrów na poziomie nie niższym niż 4,0.

  DODATKOWE PUNKTY SĄ PRZYZNAWANE KANDYDATOM, KTÓRZY W MOMENCIE APLIKOWANIA O PRZYJĘCIE NA STAŻ:

  - udokumentują odbytą praktykę/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym;
  - udokumentują znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2;
  - udokumentują naukę na drugim kierunku studiów (kierunek ekonomiczny lub pokrewny).

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

  - CV
  - list motywacyjny
  - zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stażowego)
  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

  DOKUMENTY DODATKOWE:

  - zaświadczenie o odbytej praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych z sektorem energetycznym
  - kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż j. angielski) na poziomie B2
  - zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).

  ETAPY NABORU:

  ETAP I – ANALIZA DOKUMENTÓW KANDYDATÓW POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ FORMALNYCH

  ETAP II – TEST WIEDZY (z zakresu: energetyki, energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, sektora paliw ciekłych i gazowych oraz znajomości języka angielskiego)

  ETAP III – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
  JAK APLIKOWAĆ?

  1. Wejdź na stronę internetową
  2. Wypełnij formularz aplikacyjny
  TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: od 24 KWIETNIA do 23 MAJA 2017 r.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@me.gov.pl