Regulaminy

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Politechnice Gdańskiej 2016/2017

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej dot. płatności

OPŁATY ZA POWTARZANIE_2016-17

Zasady rejestracji na semestry dla studiów I stopnia

Zasady rejestracji na semestry dla studiów II stopnia

Zasady realizacji praktyk zawodowych dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na
kierunku Architektura

Zasady wznowienia studiów po skreśleniu z powodu niezłozenia pracy dyplomowej

Zasady realizacji przeniesienia studenta z innej uczelni na WA PG,  załącznik 1,   pdf 1,   załącznik 2pdf 2

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura na PG na r.a. 2015/2016.

Inne

Potwierdzenie cząstkowego zaliczenia
Podanie o przyjęcie po urlopie - do pobrania
Podanie o wznowienie studiów - do pobrania

podanie o wznowienie studiów II st. po skreśleniu za niezłozenie pracy dyplomowej
Podanie do rektora do pobrania

Algorytm do obliczania oceny końcowej z modułu przyjęty przez Wydziałową Komisję Kształcenia:

ocenę końcową oblicza się na podstawie średniej ważonej, gdzie wagą jest liczba punktów ECTS dla poszczególnych zajęć składowych. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jakiejkolwiek części modułu, ocena końcowa za moduł jest niedostateczna.

Widełki liczbowe przyjęte do obliczania ocen modułów (za wyjątkiem Projektowania ruralistycznego): 

  3,00-3,24→3,0;  3,25-3,74→3,5;   3,75-4,24→4,0;   4,25-4,74→4,5;   4,75-5,49→5,0;   5,5→5,5;

Widełki liczbowe przyjęte do obliczania ocen za moduł Projektowanie ruralistyczne:  

3,00-3,49→3,0;  3,5-3,87→3,5;   3,88-4,37→4,0;   4,38-4,87→4,5;   4,88-5,34→5,0;   5,35-5,5→5,5;

PROCEDUTRA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIONYCH RZECZY

 1. Wszystkie znalezione rzeczy należy niezwłocznie oddać właścicielowi, a jeżeli jest to niemożliwe to należy daną rzecz oddać do najbliższej portierni znajdującej się na danym budynku lub na portiernię główną PG (przy bramie wjazdowej na teren uczelni).
 2. Osoba przekazująca znalezioną rzecz na portiernię proszona jest o podanie okoliczności, czasu i miejsca znalezienia.
 3. Jeżeli jest to możliwe osoba przekazująca rzecz zostawia swoje dane kontaktowe.
 4. Wszystkie znalezione rzeczy, a zdeponowane na portierniach zostaną w tym samym dniu przekazane do portierni głównej PG.

Opłaty

Wysokości opłat za wydanie niektórych dokumentów:

 1. Elektroniczna legitymacja studencka - 17,00 zł
  duplikat - 25,50 zł
 2. Legitymacja doktorancka - 10,00 zł
  duplikat - 15,00 zł
 3. Dyplom ukończenia studiów - 60,00 zł
 4. duplikat - 90,00 zł
 5. Dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40,00 zł
  duplikat - 60,00 zł
 6. Dokument stwierdzający ukończenie studiów podyplomowych - 30,00 zł
  duplikat - 45,00 zł
 7. Świadectwo ukończenia studiów doktoranckich - 30,00 zł
  duplikat - 45,00 zł
 8. Legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą - 19,00 zł