NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 

NAZWA KIERUNKU: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

NAZWA SPECJALNOŚCI: URBANISTYKA

POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia

PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 semestry

STUDIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W SEMESTRZE: letnim

 

program studiów II stopnia

plan studiów

SpecjalnośćUrbanistykaprzygotowuje do realizacji zadań dotyczących planowania i projektowania urbanistycznego oraz rewitalizacji i odnowy struktur miejskich, w poczuciu odpowiedzialności za ład przestrzenny i harmonię środowiska zbudowanego. Specjalność Urbanistyka stanowi wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na wysoko kwalifikowanych specjalistów w interdyscyplinarnej, elitarnej i wysoce innowacyjnej dziedzinie jaką jest nowoczesne planowanie rozwoju struktur zurbanizowanych.

 

Gospodarka Przestrzenna – studia magisterskie (II stopnia)

NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

NAZWA KIERUNKU: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

NAZWA SPECJALNOŚCI: ZINTEGROWANE  ZARZĄDZANIE  STREFĄ  PRZYBRZEŻNĄ

POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia

PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 semestry

STUDIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W SEMESTRZE: letnim

 

program studiów II stopnia

plan studiów

Proces kształcenia na specjalności Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną umożliwia poznanie zasad kształtowania przestrzennego styku lądu i morza, w tym obszarów morskich i strefy przybrzeżnej, obszarów portowych i struktur portowo-przemysłowych związanych z gospodarką morską, oraz z ochroną ekosystemów na styku lądu i wody. Zarządzanie przestrzenią strefy przybrzeżnej i obszarów morskich wymaga umiejętności wypracowywania rozwiązań trójwymiarowych, z uwzględnieniem zmienności w czasie i akceptowalnych przez wszystkich interesariuszy. Specjalność związana z zarządzaniem strefą przybrzeżną nie była dotychczas realizowana na żadnej polskiej uczelni.