PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

NAZWA KIERUNKU: ARCHITEKTURA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: KWALIFIKACJE DRUGIEGO STOPNIA

program studiów II stopnia

efekty kształcenia

język wykładowy polski:   plan studiów

język wykładowy angielski:   plan studiów

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów – magistrów inżynierów architektów do podjęcia twórczej samodzielnej pracy zawodowej i wyposażenie ich w zasób wiedzy podstawowej, umożliwiającej elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb działalności zawodowej.

W wyniku kształcenia absolwenci mają być przygotowani do: działalności zawodowej w zakresie różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki, realizowanej w sposób indywidualny lub w zespołach projektowych, współpracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i plastycznych oraz do koordynacji wszelkich działań w ramach programowania, projektowania i realizacji inwestycji.

Absolwenci są przygotowani do: podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy badawczej.